top of page

Uusi vammaispalvelulakiEduskunnassa hyväksyttiin uusi vammaispalvelulaki 1.3.2023. Laki hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena (StVM 52/2022 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pitänyt tarkoituksenmukaisena uuden vammaispalvelulain voimaantuloajankohtana 1.10.2023.


Voimaantuloaikaa ei vielä ole vahvistettu ja näin ollen laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ovat vielä voimassa.Mika muuttuu?


Uudella lailla kumotaan vanha laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, muutos on erittäin suuri. Uusi laki yhdistää pääosin voimassa olevat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain. Samanaikaisesti muutetaan viittä muuta lakia; kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ja mielenterveyslakia. Lisäksi kumotaan lakikohta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetusta laista.


Uuden vammaispalvelulain tarkoituksena on toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen esteitä, tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät sekä laadultaan hyvät palvelut.


Laki kehitysvammaisten erityishuollosta


Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki oli tarkoitus kumota kokonaan vammaispalvelulainsäädännön uudistuessa, koska kehitysvammalain säännökset tahdosta riippumattomasta erityishuollosta ja rajoitustoimenpiteistä olisi tulleet itsemääräämisoikeutta koskevaan lakiin.


Itsemääräämisoikeuslakia ei kuitenkaan ehditty laatimaan samanaikaisesti ja sen käsittely eduskunnassa päättyikin jo huomattavasti aikaisemmin. Näin ollen lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta jää uuden vammaispalvelulain jälkeenkin säännökset tahdosta riippumattoman erityishuollon järjestämistä sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja erityishuollossa tapahtuvasta rajoitustoimenpiteiden käytöstä.


Hyvinvointialueen tulee järjestää laissa tarkoitettuja erityispalveluita, jos vammainen henkilö ei saa yksilöllisen tarpeensa mukaisia ja sopivia, tavanomaisessa elämässä tarvitsemiaan palveluita muun lain nojalla. Lisäksi oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin edellyttää, että henkilö täyttää kaikki lain soveltamisalassa määritellyt edellytykset ja laissa palvelukohtaisesti määritellyt palvelun myöntämisedellytykset.


Sosiaalihuoltolaki yleislakina


Koska sosiaalihuolto on yleislaki, sovelletaan ensisijaisesti aina sosiaalihuoltolakia ja terveydenhuollon yleislakina terveydenhuoltolakia. Vastaisuudessakin vammaiset henkilöt saisivat tarvitsemansa sosiaalihuollon palvelut ja tuen aina ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perusteella. Vammaisten henkilöiden terveydenhuolto järjestetään yhdenvertaisesti muiden kanssa terveydenhuoltolain nojalla. Lähtökohtana erityispalveluiden järjestämiselle ovat vamman tai sairauden aiheuttamasta pitkäaikaisesta tai pysyvästä toimintarajoitteesta seuraava avun tai tuen tarve. Sen sijaan diagnoosi ei määrittele palveluiden saamista.


Uuden vammaispalvelulain mukaiset palvelut


Uuden vammaispalvelulain perusteella voidaan jatkossa myöntää seuraavanlaisia palveluita;

1) valmennusta;

2) henkilökohtaista apua;

3) erityistä osallisuuden tukea;

4) tuettua päätöksentekoa;

5) vaativaa moniammatillista tukea;

6) asumisen tukea;

7) lapsen asumisen tukea;

8) tukea esteettömään asumiseen;

9) lyhytaikaista huolenpitoa;

10) päivätoimintaa; ja

11) liikkumisen tukea.


Huomioitavia muutoksia


Voimassa olevassa laissa olevan vaikeavammaisen käsite poistuu uuden lain myötä. Uuden lain myötä ei jatkossa tehdä enää kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmia. Kehitysvammaisen henkilön palveluista tehdään jatkossa hallintopäätökset sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Tätä ennen tulee tehdä palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma yhteistyössä vammaisen henkilön kanssa.


Uusi laki tuo mukanaan myös uusia palveluja vammaispalveluihin, esimerkiksi valmennuksen, lapsen asumisen tuen, tuen erityiseen osallisuuteen ja tuettuun päätöksentekoon sekä vaativan moniammatillisen tuen. Uusi laki edellyttää voimaan tullessaan eri sosiaali- ja terveyspalveluja myöntävien tahojen yhteistyötä entistä laajemmin, jotta vammaiselle henkilölle löydetään hänen tarvitsemansa palvelut.
Tarvitsetko apua uuden vammaispalvelulain soveltamisessa taikka ohjeistamisessa, ole yhteydessä niin autamme sinua.


Järjestämme koulutuksen uudesta vammaispalvelulaista 31.5.2023, ilmoittaudu mukaan ja tule oppimaan uusi laki ennen lain voimaantuloaikaa.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

留言


bottom of page