top of page

Lapsioikeus

Hoidamme kaikki lapsioikeuteen liittyvät toimeksiannot aina ensimmäisestä yhteydenotosta oikeudenkäynnin päättymiseen. Kauttamme saat palveluja mm. lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen, lapsen edunvalvontaan mm. lastensuojelu- ja rikosasioissa sekä lapsen jäädessä vaille huoltajaa. Lisäksi palvelemme lastensuojeluasioissa.  Toimimme myös lapsen oikeusavustajina esimerkiksi lastensuojeluasioissa.  

Lapsiin liittyy juridisia asioita, jotka ovat aina yhteydessä heidän vanhempiinsa tai huoltajiinsa. Lapsen etu on aina ehdottoman ensisijainen. Huoltajuudesta sekä lapsen elatuksesta on kannattavaa sopia kirjallisesti aina erotilanteessa sekä esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat heti lapsen synnyttyä päätyvät kasvattamaan lasta yhdessä, mutta erikseen.  

Kaikkiin palveluihimme sisältyy maksuton alkuneuvottelu.  Ota yhteyttä.

Huolto ja tapaamisasiat 

Jokaisella lapsella on oikeus elatukseen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Lapsen kannalta on aina tärkeintä, että vanhemmat pystyvät hoitamaan asiat sovussa. Vanhemmat eivät aina saa keskenään sovittua lapsen asioita ilman ulkopuolista apua. Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus ovatkin kysymyksiä, joita lapsen vanhemmat joutuvat pohtimaan erityisesti silloin, kun lapsen vanhemmat ovat eronneet tai ovat aikeissa erota. 

 

Lapsi voi asua virallisesti vain yhdessä osoitteessa. Erimielisyyksistä huolimatta vanhempien tulee sopia yhdessä siitä, kumman vanhemman luona lapsi virallisesti asuu, ovatko molemmat huoltajia ja miten paljon lapsi tapaa vanhempaa, jonka luona ei virallisesti asu. Lisäksi vanhemmat sopivat lapsen elatusavun määrästä. 

Sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä sopimus lapsen elatuksesta voidaan sopia lapsen vanhempien välillä tai vaihtoehtoisesti jättää asia tuomioistuimen harkintavaltaan, mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen. 

Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tapaamisoikeus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä. Voimme laatia hakemuksen toimivaltaiselle käräjäoikeudelle puolestasi esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsen huoltajat eivät edesauta tapaamisia lapsen ja lapselle läheisen isovanhemman taikka esimerkiksi entisen puolison kanssa, joka on lapselle muodostunut erityisen läheiseksi. 

 

Lastensuojelu 

Autamme sinua kaikissa lastensuojeluun liittyvissä asioissa kuten. kiireellinen sijoitus, rajoitustoimenpiteet, sijaishuolto, edunvalvonta sekä huostaanotto. Tarvittaessa osallistumme lastensuojeluasiassa järjestettävään neuvotteluun, laadimme valituskirjelmän tai laadimme hakemuksen huostaanoton lopettamisesta, osallistumme myös suulliseen käsittelyyn avustajanasi.  

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa, kun lapsi tai perhe tarvitsee tukea. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Perhe voi hakea apua jo ennen kuin ongelmia edes näyttäytyy. Aina kuitenkaan lastensuojelun, lapsen taikka vanhempien toiveet eivät ole yhtenevät. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava aina huomioon lapsen etu. Lapsen etu on ensisijaista myös valmisteltaessa esimerkiksi huostaanottoa ja sijaishuoltoa sekä lapsen kiireellisen sijoituksen että rajoitustoimienkin aikana. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon aina tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. 

Mikäli sinulla on kysyttävää lastensuojeluun liittyviin asioihin, ota yhteyttä, niin arvioimme yhdessä sinun oikeutesi asiassa sekä mahdollisuuden oikeusapuun sekä selvittämämme kattaako mahdollisesti oikeusturvavakuutuksesi juridisen avun.  

 

Edunvalvonta 

 

Toimimme edunvalvojina lastensuojelu- ja rikosasioissa sekä holhoustoimilain nojalla esimerkiksi lapsen jäädessä vaille huoltajaa tai mikäli huoltajat ovat estyneitä toimimaan huoltajina esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi. 

Lastensuojelun edunvalvontaa on haettava tilanteessa, jossa huoltaja ei voi puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana lastensuojelusasiassa. 

Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä holhousviranomaisena toimiva Digi- ja väestötietovirasto, sosiaalitoimi tai lapsen huoltaja. Edunvalvojan lastensuojeluasioissa määrää tuomioistuin. Myös holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin yhdessä sitä hakevat. 

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on velvollisuus huolehtia, että edunvalvojaa haetaan tarvittaessa.  Lisäksi lapsella on mahdollisuus saada oikeusavustaja häntä koskevaan oikeudenkäyntiin. Toimimme myös lapsen oikeusavustajana lastensuojelua koskevissa oikeuskäsittelyissä. Lapsella on usein oikeus maksuttomaan oikeusapuun vanhemman tuloista riippumatta. Selvitämme lapsen oikeuden saada maksutonta oikeusapua lastensuojeluasiassa, kuten huostaanotto- tai sijaishuoltoasian käsittelyssä. 

 

Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä on toimia lapsen puolueettomana edustajana käyttäen lapsen puhevaltaa määrätyssä asiassa. Edunvalvontamääräys määrittää edunvalvojan tehtävän ja toimivallan rajat. Lisäksi edunvalvoja tuo esille oman näkemyksensä siitä, mikä olisi lapsen edun kannalta paras ratkaisu. Edunvalvojan näkemys lapsen edusta voi poiketa lapsen, sosiaalitoimen tai huoltajien näkemyksistä. Lisäksi edunvalvoja pitää lapsen ajan tasalla prosessin etenemisestä. 

Mikäli arvioit, että lapsesi hyötyisi esimerkiksi lastensuojelulain mukaisesta edunvalvonnasta tai tiedät olevasi estynyt toimimaan lapsesi edunvalvojana eli huoltajana vastaisuudessa tai arvioit lapsen hyötyvän omasta oikeusavustajasta, ole yhteydessä niin arvioidaan tilanteesi yhdessä.   

Palvelemme puhelimitse, sähköpostilla, turvasähköpostilla, toimistollamme Helsingin Pasilassa sekä etänä videoyhteydellä. Tarvittaessa liikumme myös valtakunnallisesti.  

 

Kaikkiin palveluihimme sisältyy maksuton alkuneuvottelu.  Ota yhteyttä.  

bottom of page