top of page

Perustietoa lapsen oikeuksista


Lapsella on oikeus leikkiin, lapselle on oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi, lapsella on oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen. Lapsella on oikeus hyvään kohteluun. Lapsen etu on aina ensisijainen, eikä lasta saa koskaan syrjiä esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon tai vammaisuuden perusteella.Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö 


YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimuksen tärkein tavoite on ihmis- ja perusoikeuksien takaaminen kaikille lapsille. YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1989.  Lapsen oikeuksien sopimus on sen ratifioineita valtioita sitova asiakirja. Lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1991. Yleissopimus muodostaa lapsen oikeuksien kansainvälisen standardin ja on osa Suomen oikeusjärjestystä ja on siten Suomea oikeudellisesti velvoittava. 

Lapsen oikeuksien sopimus kokoaa lasten hyvän elämän vaatimukset yhdeksi yhteiseksi sopimukseksi, mikä velvoittaa sopimusvaltiot turvaamaan lapsille oikeuden suojeluun ja huolenpitoon, osuuden yhteiskunnan voimavaroista sekä oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskuntaelämään. Lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattujen lasten oikeuksien tulee toteutua koko lapsiväestön ja jokaisen lapsen elämässä.  Lapsella yleissopimuksessa tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.  

Sopimus lapsen oikeuksista kattaa lapsen oikeudet kuten oikeuden kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeuden vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan lapsen aseman oikeudenkäynnissä.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on 54 artiklaa, joista artiklat 1-41 sisältävät lasten oikeudet ja artiklat 42-55 koskevat sopimuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa.   Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta: 

  1. Syrjimättömyys (artikla 2) 

  2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3) 

  3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6) 

  4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12) 

Nämä neljä artiklaa muodostavat sen pohjan, jolle kaikki muut sopimuksen takaamat oikeudet perustuvat. Lapsen oikeuksien komitea on nimennyt ne yleisperiaatteiksi, joiden kautta muita lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita on tulkittava.  

Määräaikaisraportointi 


Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan. 

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan. 

Suomi on antanut määräaikaisraporttinsa lapsen oikeuksien komitealle lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattujen oikeuksien täytäntöönpanosta viidesti vuosina 1994, 1998, 2003 ja 2008 sekä vuonna 2019. Määräaikaisraportit löytyvät ulkoasiainministeriön sivuilta. Komitea on antanut Suomelle suosituksensa viimeiseksi kesäkuussa 2011Suomen vuonna 2008 antamastaan määräaikaisraportista.

Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikko on teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikkoa vietetään nyt 15.–21.11.2021!


Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on jokaisen lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Lapsen oikeudet ovat jokaisen aikuisen velvollisuus.

Lisätietoa 

Lapsen edunvalvojana niin lastensuojelu- kuin rikosasioissakin on lapsen edun huomioiminen meillä Lawilassa aina työskentelyn lähtökohtana. Lapsen edunvalvojana pidämme huolen lapsen oikeuksista ja varmistamme että lapsen ajatukset ja mielipiteet otetaan mm. lastensuojelun päätöksenteossa huomioon. Lue lisää lapsen edunvalvonnasta tästä.


Lapsen oikeuksien sopimuksen löydät esimerkiksi Finlex-hakupalvelusta. Linkki lapsen oikeuksien sopimukseen.

Tietoa lasten oikeuksien sopimuksesta löytyy myös osoitteesta:  https://www.lapsenoikeudet.fi/  

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Yorumlar


bottom of page