top of page

Lastensuojelun edunvalvonta – Mitä se on?

On tilanteita, jolloin lapsen huoltaja on jostain syystä estynyt käyttämään lapsensa puhevaltaa ja valvomaan lapsen etua lastensuojeluasiassa. Silloin lapselle voidaan määrätä edunvalvoja.

Edunvalvojan tehtävänä on pitää huolta lapsen oikeuksista ja varmistaa, että lapsen ajatukset ja mielipiteet otetaan lastensuojelun päätöksenteossa huomioon.

Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä, että lapselle lastensuojeluasiassa haetaan edunvalvojaa silloin, kun hakemisen edellytykset täyttyvät. Lastensuojelun edunvalvojan hakemisen edellytykset täyttyvät esimerkiksi silloin, kun:

 • Huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta tai valvomaan lapsen etua

 • Huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa (esim. huoltajaa ei tavoiteta tai hän on passiivinen lapsensa suhteen)

 • Lapsi jää äkillisesti vaille huoltajaa esimerkiksi huoltajan kuoleman/ vakavan sairauden vuoksi

 • Huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä tilanne on riitaisa (vanhemman ja sosiaalityöntekijän välinen ristiriita ei riitä kuitenkaan pelkästään perusteeksi)

 • Lapsen yksityisyyden suojaan liittyy kiistatilanne

Lapselle tulee harkita edunvalvojaa rikosasiassa, kun lapsen huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta esimerkiksi pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Lapsen puhevalta lastensuojeluasiassa

Lapsi on lastensuojeluasiassa aina asianosainen, oli lapsi 1-vuotias tai 17- vuotias. Puhevalta on vahvin osallisuuden muoto, 12 vuotta täyttäneellä lapsella on huoltajan tai edunvalvojan rinnalla aina oma itsenäinen puhevalta. Alle 12- vuotiaiden mielipide tulee kuitenkin aina myös selvittää.

Huoltaja edustaa lasta eli käyttää lapsen puhevaltaa lastensuojeluasiassa - myös silloin, kun lapsi on otettu huostaan. Jos huoltaja ei voi edustaa lasta puolueettomasti, määrätään lapselle lastensuojeluasioissa edunvalvoja huoltajan sijaan edustamaan lasta. Huoltajalla säilyy aina oma asianosaisasema eli hän käyttää omaa puhevaltaansa.

Edunvalvojalla ja lapsen sosiaalityöntekijällä on omat erilliset tehtävänsä lapsen asiassa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on viranomainen, joka johtaa lastensuojeluprosessia, siksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei voi samanaikaisesti toimia asiakkaansa edunvalvojana.

Sosiaalityöntekijä ei voi koskaan käyttää lapsen puhevaltaa. Sosiaalityöntekijän lakisääteinen tehtävä on valvoa lapsen edun toteutumista, selvittää lapsen mielipide, kuulla lasta ja tavata lasta säännöllisesti. Näihin tehtäviin ei vaikuta se, edustaako lasta lastensuojeluprosessissa huoltaja vai tämän sijaan määrätty edunvalvoja. Sosiaalityöntekijällä on yhteistyövelvoite kaikkien asiaan osallisten kanssa.

Edunvalvoja on puolueeton ja riippumaton kaikista osapuolista, myös sosiaalitoimesta. Hän arvioi tarvittaessa myös lastensuojelun ratkaisuja lapsen edun näkökulmasta.

Edunvalvojan tehtävät

 • Edunvalvoja on aina puolueeton

 • Käyttää huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa määräyksen mukaisessa tehtävässä

 • Tutustuu lapseen, keskustelee lapsen tilanteesta ja antaa tietoa lapselle

 • Selvittää lapsen toivomuksen ja mielipiteen

 • Tuo esille lapsen edun kannalta parhaan ratkaisun

 • Osallistuu lapsen kanssa tai lapsen edustajana lastensuojelun neuvotteluihin tai oikeudenkäynteihin

 • vahvistaa lastensuojelun päätöksenteossa lapsen osallisuutta

 • Esittää lapsen ja edunvalvojan kannan asiassa

Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä joko lapsen huoltaja, maistraatti tai sosiaalitoimi. Sosiaalityöntekijällä on viime kädessä velvollisuus huolehtia siitä, että edunvalvojaa haetaan tarpeen vaatiessa.

Päätöksen edunvalvojan määräämisestä voi tehdä maistraatti, edellyttäen, että huoltaja ja sosiaalitoimi ovat asiasta yksimielisiä. Muissa tapauksissa edunvalvojan määrää käräjäoikeus.

Meillä Lawilassa on pitkä kokemus lapsen edunvalvojina toimimisesta. Mikäli etsit asiassa edunvalvojaa lastensuojelu- tai rikosasiaan, ota yhteyttä.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page