top of page

Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on ollut uudistamisen kohteena jo useita vuosia, mutta päätöksiä siitä, miten ja millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tulisi uudistaa ei ole onnistuttu tekemään useista yrityksistä huolimatta. Eri organisaatioiden yhteinen toiminta ja monialainen yhteistyö ovat ajankohtaisia aiheita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä.


Moniammatillinen yhteistyö nähdään usein yhtenä keskeisenä välineenä, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin voidaan vastata. Mediassakin on puhuttu paljon moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen tarjoamista eduista asiakkaille. Viimeaikoina keskustelu viranomaisten moniammatillisesta yhteistyöstä on ollut jälleen aktiivista surullisen Koskelan henkirikoksen yhteydessä. Moni tunnisti lapsen hädän, mutta viranomaisten tiedonvälityksessä ilmeni jälleen haasteita.Moniammatillinen yhteistyö- mitä se on?


Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden eli eri koulutustaustan omaavien yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä saman asiakkaan/ potilaan asiassa. Moniammatillisen yhteistyön lähtökohtana on halu palvella asiakasta mahdollisimman hyvällä tavalla yhdistämällä eri ammattikuntien vahvuudet.


Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan henkilön palvelutarvetta arvioitaessa, sosiaalihuoltoa toteutettaessa ja päätöksiä tehtäessä asiakkaan kokonaisvaltaisen edun toteutumista ja sen varmistamista, että hänen tuen tarpeisiinsa vastataan kattavasti sektorirajat ylittäen.


Yhteistyö ja päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä nähdään usein keskeisenä välineenä, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. Eri ammattikuntiin kuuluvien työntekijöiden yhteistyö takaa tasapuolisemman, läpinäkyvämmän, niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin kannalta paremman hoito- ja päätöksentekokyvyn.


Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä on lukuisia viranomaisia koskevia säännöksiä, jotka liittyvät yhteistyöhön viranomaisten välillä. Yhteistyövelvoitteet ovat kuitenkin hajallaan useissa yleis- ja erityislaeissa.


Sosiaalihuoltolaki velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi niin, että palvelut muodostaisivat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden. Vastaavasti terveydenhuoltolain mukaan terveyskeskuksen on huolehdittava asianmukaisella tavalla moniammatillisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan järjestämisestä.


Asiakkaiden pulmien ennaltaehkäisyssä moniammatillinen yhteistyö on arvossaan. Asiakkaiden ja potilaiden ongelmat ovat nykyisin yhä haasteellisempia ja monitahoisempia. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan entistä enemmän monien eri ammattilaisten yhtäaikaista osaamista. Asiakkaiden ongelmiin ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, tietoa on nykyisin paljon, mutta se on hajautuneena eri alan ammattilaisille ja erilaisiin tietokantoihin. Yhteistyöllä saavutetaan paremmin ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja asiakkaiden ja potilaiden monialaisiin ja monitahoisiin ongelmiin.


Esimerkiksi lapset ja perheet ovat kunnissa useiden palvelujen asiakkaina, jolloin lapsi- ja perhepalvelut tulee sovittaa yhteen ja niiden tulee muodostaa eheä kokonaisuus, niin kunnan toimialojen kuin kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Monialainen yhteistyö voidaan käsittää myös sosiaalihuollon asiakkaan, asiakkaan läheisten ja asiakkaan asioita hoitavien työntekijöiden väliseksi yhteistyöksi.


Monialaisen yhteistyön ydintekijät:

  • Yhteinen tavoite

  • Vuorovaikutus

  • Luottamus toiseen

  • Vastuutahon nimeäminen

  • Toiminnan jatkuva kehittäminen

  • Selkeät kirjaamiskäytännöt

  • Kirjattu sopimus yhteistyöstä


Yhteistyön edellytykset


Monialainen yhteistyö on edellytys asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen arvioinnille sekä tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestämiselle ja yhteen sovittamiselle. Yhteistyön toteutuminen vaatii toimivia rakenteita ja prosesseja, joita tulee kehittää ja uudistaa.


Lisäksi monialaisessa työskentelyssä tulisi olla vahvasti mukana asiakkaan oma osallisuus. Osallisuus pitää sisällään sitoutumisen ja kuulumisen tunteen. Kokemuksen siitä, että voi vaikuttaa, osallistua itseään koskevien asioiden ja päätöksien kulkuun eikä vain näennäisesti vaan myös mahdollisuuden myös vaikuttaa itseään koskeva asian kulkuun.


Kokonaisvaltainen ymmärrys ja onnistunut yhteistyö ei synny ainoastaan niin, että asiakkaan ympärillä olevat eri ammattilaiset kootaan verkostoon ja aletaan toimia parhaan ymmärryksen mukaan auttaakseen asiakasta/potilasta. Asiantuntijoiden yhteistyö edellyttää, että työn päämäärät ja tavoitteet tunnistetaan eikä tyydytä vain tietojen vaihtamiseen erilaisilla tavoilla.


Moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijat pohtivat ja toteuttavat niitä toimintatapoja, jotka soveltuvat juuri tietylle asiakkaalle/potilaalle ja mikä vastaa asetettuja tavoitteita sekä parhaan päämäärän saavuttamista ilman ennakkoasenteita. Tämä ei ole aina helppoa, sillä ammattiroolit, ovat vahvasti meissä jokaisessa läsnä ja jokaisella ammattilaisellakin on usein ennakkoasenteita ja mahdollisesti pelko oman työn arvostuksen menettämisestä.


Monialaisen yhteistyön haasteet


Koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kenttää ollaan rakentamassa uudestaan ja palveluja johdetaan monenlaisten muutosten keskellä. Monialaisessa yhteistyössä on yhä monia haasteita, jotka kuitenkin ovat nykyisenkin lainsäädännön rajoissa ylitettävissä. Monialainen yhteistyö vie aikaa ja henkilöstöresursseja ja edellyttää johdolta vahvaa sitoutumista ja tukea.


Yhteisen työskentelyn hyödyt ovat lyhyellä aikavälillä vaikeasti todennettavissa, koska monialaista yhteistyötä tarvitaan usein juuri niiden asiakkaiden ja potilaiden kohdalla, joiden tilanteet ovat erityisen mutkikkaita, aikaa vieviä ja vaikeasti ratkaistavissa. Erilliset tietojärjestelmät, yhtenäisen seurannan puute ja tiedonkulun viiveet hankaloittavat moniammatillisen yhteistyön tekemistä.


Nykyisten työpaineiden vuoksi työntekijät eivät välttämättä halua sitoutua tai löydä motivaatiota moniammatilliseen yhteistyöhön, jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen. Moniammatillisen yhteistyön esteinä tai haasteina voi myös olla työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työn arvostuksen puute. Nykypäivän organisaatiomuutokset luovat myös haasteita johtajuudelle ja moniammatilliselle yhteistyölle.


Moniammatillinen yhteistyö vastaisuudessa


Monialaisen yhteistyön hyötyjä ovat palvelutarpeeseen vastaamisen lisäksi saumattomat palveluketjut ja se, ettei asiakas jää väliinputoajaksi. Yhteistyö myös hyödyntää eri toimijoiden ammattitaitoa ja tietoa asiakkaan tilanteesta. Koska sosiaalihuollon asiakkuus on salassa pidettävä tieto, tulee sosiaalihuollossa tietää miten ja milloin monialaista yhteistyötä tehdään.


Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöisyyden näkökulmasta moniammatilliselle yhteistyölle on kuitenkin yhä selkeämpi halu ja toive. Vastaisuudessa kriittiset kysymykset liittyvät myös kolmannen sektorin vapaaehtoistyön ja järjestötoiminnan saamiseksi luontevaksi osaksi asiakkaiden palvelukokonaisuuksia.


Me Lawilassa autamme työyhteisöäsi esimerkiksi moniammatillisen yhteistyön juridisissa kysymyksissä. Saat kauttamme räätälöidyn koulutuksen sinun organisaatiosi tarpeisiin taikka työpajan ja ohjausta työyhteisöllesi. Ota yhteyttä.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page