top of page

Tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista

Lapsi on omassa lastensuojeluasiassaan asianosainen ikää katsomatta. Lapsi muodostaa itse mielipiteensä siitä, miten häntä lastensuojelun työskentelyn aikana kohdellaan. Se kohdellaanko lasta hänen mielestään oikein tai väärin on lapsen oma asia. Onkin äärimmäisen tärkeää, että aikuiset, jotka lapsen asiassa työskentelevät ovat itse tietoisia käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista lastensuojeluasiassa ja tiedon eri oikeussuojakeinoista myös lapselle vähintäänkin päätöksiä ja toimenpiteitä tehdessään välittävät.


Aikuisten tehtävänä ei ole ratkaista milloin jokin päätös taikka toimenpide on lapselle niin tärkeä, että sen sisältö ja oikeussuojakeinot kerrotaan lapselle, vaikkakin lapsen mielestä jokin päätös ja toimenpide ei aina olisikaan kiinnostava.
Päätöksentekijän velvollisuus


Lapsen tulee saada tietoa päätöksiin ja toimenpiteisiin liittyvistä valitusmahdollisuuksista ja kanteluviranomaisista sekä siitä, miten hän voi kertoa kohtelustaan esim. kunnan sosiaali- tai potilasasiamiehelle taikka valvontaviranomaisille aina laadittaessa lapsen asiassa lastensuojelulain mukainen päätös tai tehtäessä toimenpide lapsen asiassa.


Päätöksentekijän velvollisuutta kertoa oikeussuojakeinoista ei poista se, että hän on näistä jo aikaisempaa toimenpidettä tai päätöstä tehtäessä kertonut.


Lapsen, huoltajan ja vanhemman oikeusturva


Lasten oikeusturvaa on lastensuojelulaissa vahvistettu säätämällä erillinen pykälä oikeudesta saada tietoa käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä mahdollisuudesta oikeusapuun.


Lastensuojelulain 32 a §:n mukaan lapselle ja hänen lailliselle edustajalleen tai huoltajalle on viipymättä annettava tieto päätösten ja toimenpiteiden sisällöstä ja perusteista sekä käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Tiedot antaa päätöksen tehnyt henkilö. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja saavutettavalla tavalla ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso sekä lapsen, huoltajan tai laillisen edustajan kommunikaatiomenetelmä.


Lisäksi lapsen vanhemmalle on annettava tieto kiireellisestä sijoituksesta ja sen jatkosta, huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, sijaishuoltopaikan muutoksesta kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana, huostassapidon lopettamisesta sekä avohuollon tukitoimena tehdystä sijoituksesta, mikäli lapsi on sijoitettuna yhdessä vanhemman kanssa. Edellä mainittujen lisäksi lapsen vanhemmalle on annettava tieto vanhempaan kohdistuvasta yhteydenpidon rajoituksesta ja muusta päätöksestä, joka on tarpeellista saattaa vanhemman tietoon.


Jos lapseen on kohdistettu rajoitustoimenpide, kiireellinen sijoitus tai huostaanotto hänen ollessaan tilassa, jossa hän ei ole kyennyt ymmärtämään toimenpiteen merkitystä, hänelle on annettava tarkoitetut tiedot heti, kun hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Tämä tarkoittaa, että oikeussuojakeinoista annetaan tieto heti akuutin tilanteen jälkeen, jos lapsi ei esimerkiksi eristykseen siirrettäessä kykene ottamaan tietoa vastaan tai on kiireellisen sijoituksen jälkeen pois tolaltaan, kerrotaan lapselle tarvittavat tiedot tilanteen välittömästi rauhoituttua.


Lapselle on annettava päätös tiedoksi ja merkittävä luovutus lapsen asiakirjoihin. Jos lapsi ei halua ottaa päätöstä vastaan, päätöstä säilytetään esimerkiksi lastensuojeluyksikössä tai sosiaalityöntekijän luona siten, että lapsi saa sen aina halutessaan. Vaikkakaan lapsi ei päätöstä halua ottaa vastaan tulee lapselle riittävän tarkasti kertoa päätöksen perustelut, toimenpiteen tarkoitus ja kesto sekä oikeussuojakeinot.


Oikeussuojakeinot


Lapsen ja lapsen vanhemman, huoltajan sekä edustajan/edunvalvojan oikeussuojakeinot ovat osa lastensuojelun lainmukaisuuden valvontaa, jonka lapsi, huoltaja, edustaja taikka tietyissä tilanteissa vanhempi voi itse käynnistää käyttämällä erilaisia oikeussuojakeinoja. Oikeussuojakeinot tulevat käytettäväksi, kun halutaan arvio siitä, onko lastensuojelu toiminut oikein.


Muutoksenhaku:

  • Oikaisuvaatimus,

  • Valitus hallinto-oikeuteen taika korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kantelu:

  • Valvontaviranomaiselle tehtävä, kuten eduskunnanoikeusasiamies, aluehallintovirastot taikka Valvira

Muistus:

  • Tehdään suoraan toimintayksiköön, kuten lastensuojelulaitokseen taikka kuntaan

Sosiaali- ja potilasasiamies:

  • Neuvoo muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon tai henkilökunnan toimintaan.

Vastuu edellä mainittujen oikeussuojakeinojen käyttämisen tiedottamisesta on päätöksen tehneellä, kuten sosiaalityöntekijällä taikka päätöksen tehneellä lapsen sijaishuoltopaikan työntekijällä.


Oikeussuojakeinojen kertojalle ei kuulu varsinaisten valitus- taikka kanteluperusteiden arvioiminen, lisäksi oikeussuojakeinojen kertojan tulee tarvittaessa ohjata lapsi riittävän oikeudellisen avun piiriin.


Lapsella tulee olla tieto hänelle kuuluvista oikeuksista ja siitä, millä tavoin hän näitä oikeuksiaan voi tosiasiassa ja tehokkaasti käyttää. Se, että lapset ja asianosaiset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksistaan, on kaikkien lastensuojelussa työskentelevien yhteinen tehtävä.


Lapsen oikeus oikeusapuun lastensuojeluasioissa


Lastensuojeluasiassa asianosaisia ovat lapsen huoltaja ja lapsi itse riippumatta iästä ja siitä, käyttääkö hän itse puhevaltaansa. Tästä seuraa, että lapsi voi saada lastensuojeluasiassaan maksutonta oikeusapua. Oikeusapu on lapselle maksutonta, jos lapsen omaisuuden arvo ei ylitä 5000 euroa. Vanhempien omaisuus ei vaikuta lapsen maksuttomaan oikeusapuun. Lapselle tulisikin hakea oma oikeusavustaja, mikäli lapsi vastustaa esimerkiksi päätöstä tai häneen liittyvää toimenpidettä tai on eri mieltä päätöksestä taikka toimenpiteestä kun siitä valittava asianosainen esimerkiksi huoltaja, edustaja taikka vanhempi.


Oikeusapua voi hakea mistä tahansa oikeusaputoimistosta riippumatta lapsen asuinpaikasta. Voit myös olla yhteydessä suoraan oikeusavustajaan, joka voi tehdä hakemuksen oikeusavun saamiseksi lapselle.


Me Lawilassa toimimme tarvittaessa lapsen oikeusavustajana ja laadimme oikeusapuhakemuksen lapsen asiassa puolestanne. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.


Käymme tietoa lapsen käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista läpi myös tulevissa koulutuksissamme Kotikasvatusta vai rajoitusta? Lastensuojelulain rajoitustoimenpiteet paikan päällä 17.3.2022 ja webinaarissa 23.3.2022 sekä webinaarissa Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen sosiaalihuollossa 11.5.222.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page