top of page

Valitse itse kuka asioistasi tulevaisuudessa päättää- edunvalvontavaltakirja lyhyesti

Kyvyttömyys hoitaa ja päättää omista taloudellisista tai terveydellisistä asioista voi kohdata meistä jokaisen missä elämänvaiheessa tahansa. Omista toiveista ja tahdosta on syytä puhua läheisten ja luotettujen ihmisten kanssa jo siinä vaiheessa, kun itse pystyy tahdonmuodostuksen tekemään. Vielä parempi keino toteuttaa omaa itsemääräämisoikeuttaan on edunvalvontavaltakirjan laatiminen.


Edunvalvontavaltakirjalla voit itse määrittää kuka asioitasi hoitaa, kun et enää itse siihen kykene. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun ymmärrys- ja päätöksentekokykysi on esim. sairauden vuoksi alentunut etujasi haittaavalla tavalla. Edunvalvontavaltuutetun tehtävänä on pitää huolta sinun eli valtuutetun oikeuksista ja hoitaa asioita hänen parhaakseen. Valtuuttajan mielipide asioihin on pääsääntöisesti aina kysyttävä tärkeitä päätöksiä tehtäessä.


Valtuutus on hyvä olla laadittuna toiminta- ja päätöksentekokyvyn alenemisen varalta. Valtuutus ei kuitenkaan tule voimaan, jos sen voimaan saattamiselle ei ole edellytyksiä elämäsi aikana. Valtuutuksen voimaan saattaminen edellyttää lääkärintodistuksen sekä holhousviranomaisen vahvistuksen. Voit itse määritellä valtuutuksessa, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Lue lisää valvonnasta täältä.


Valtuutettu, toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu


Edunvalvontavaltuutetuksi voi nimetä sinulle tärkeän ja luotetun ihmisen. Ensisijaisen edunvalvontavaltuutetun lisäksi voit nimetä toissijaisen sekä varavaltuutetun.


Valtuutettu (ensisijainen)

 • henkilö, jonka haluaa ensisijaisesti toimivan edunvalvontavaltuutettuna

 • pysyvä tehtävä ellei siitä luovu tai kieltäydy tai valtuutuksen tekijä kuole


Toissijainen valtuutettu

 • henkilö, joka tulee edunvalvontavaltuutetuksi, jos ensisijaisella valtuutetulla on pysyvä este toimia edunvalvontavaltuutettuna tai hän luopuu tai kieltäytyy tehtävästä


Varavaltuutettu

 • henkilö, joka tulee edunvalvontavaltuutetuksi, jos ensisijaisella tai toissijaisella valtuutetulla on tilapäinen este toimia edunvalvontavaltuutettuna

 • tilapäinen tehtävä

 • suositeltavaa olla perheen ulkopuolinen henkilö esteellisyystilanteiden vuoksiTaloudellisten asioiden varalta


Edunvalvontavaltuutusta laatiessa voit määrittää, haluatko valtuutetun edustavan sinua vain omaisuuttasi koskevissa asioissa vai lisäksi myös henkilöä koskevissa asioissa.


Taloudellisten asioiden valtuudet antavat oikeuden hoitaa päivittäisiä asioita ja myös pääsääntöisesti esim. myydä omaisuuttasi etusi mukaisesti. Poikkeuksena tästä on kiinteistön myynti, panttaus ja kiinnitys. Edellä mainittuja ei saa tehdä ilman, että kyseinen oikeustoimi on edunvalvontavaltuutuksessa nimenomaisesti sallittu. Mikäli siis toivot, että edunvalvontavaltuutettu saa myydä omistamasi kiinteistön, tulee tästä olla maininta erikseen valtuutuksessa.


Toinen poikkeus koskee lahjojen antamista. Edunvalvontavaltuutettu ei lain mukaan saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei lahjan antamista ole nimenomaan yksilöity edunvalvontavaltakirjassa. Tällöin valtuutuksessa tulee olla selkeästi ja nimenomaisesti yksilöity mitä lahjoitetaan, kenelle ja milloin.


Terveydellisen tiedon antaminen


Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien asioiden hoitaminen onnistuu yleensä myös ilman valtakirjaa ja läheiset ja omaiset osallistetaan potilaan hoitopäätöksiin potilas- ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti. Lain mukaan sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan terveystiedot ovat kuitenkin lähtökohtaisesti salassa pidettäviä ja niistä poikkeamiselle tulee olla laissa säädetty peruste. Tämän vuoksi saatat kokea tärkeäksi määrittää kuka läheisesi saa esim. sinua koskevaa tietoa terveydenhuollosta ja päättää terveyttäsi koskevista asioista. Edunvalvontavaltuutukseen voidaan myös kirjata, että tieto sinua koskevista asioista voi kulkea perhepiirin sisällä salassapitovelvollisuuden estämättä.


Muista, että henkilöä koskevassa asiassa valtuutetun edustamisvalta on aina toissijaista. Eli vaikka edunvalvontavaltuutus olisikin voimassa, voit edelleen päättää henkilöä koskevasta asiasta, jos kykenet päätöksentekohetkellä ymmärtämään asian merkityksen. Tällöin päätöksentekovalta on vain ja ainoastaan sinulla.


Lisäksi korostetun henkilökohtaisissa asioissa (kuten esimerkiksi testamentin tekeminen) valtuutettu ei voi toimia puolestasi lainkaan.


Todistajien allekirjoitus


Edunvalvontavaltuutus on allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Varmista, että todistajat ovat esteettömiä. Se on edunvalvontavaltuutuksen voimaan saattamisen ehdoton edellytys.


Todistajana ei voi toimia:

 • valtuuttajan puoliso

 • valtuuttajan tai hänen puolisonsa lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi taikka tällaisen henkilön puoliso

 • valtuutettu tai hänen puolisonsa

 • valtuutetun tai hänen puolisonsa lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi taikka tällaisen henkilön puoliso.

 • valtuuttajalle tai valtuutetulle erityisen läheinen henkilö


Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita ja yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai muussa parisuhteessa eläviä. Sukulaisiin rinnastetaan vastaavat puolisukulaiset. Valtuuttajan tai valtuutetun siskonmies tai tyttärentyttären avopuoliso eivät siten voi toimia todistajana, riippumatta siitä, ovatko he avio- tai avopuolisoita.


Todistajien pitää tietää, että kyseessä on edunvalvontavaltakirja, mutta heille ei tarvitse kertoa asiakirjan sisältöä. He tarkistavat valtuuttajan henkilötodistuksen ja vakuuttavat todistuslauselman mukaisesti allekirjoituksillaan edunvalvontavaltakirjan.


Valtuutuksen voimaansaattaminen


Edunvalvontavaltuutettu voi pyytää edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista digi- ja väestötietovirastolta, kun valtuuttaja on terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtuutuksen vahvistamista varten on pääsääntöisesti hankittava lääkärinlausunto.


Myös toissijainen valtuutettu voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos ensisijaiseksi nimetty valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai luopuu siitä. Varavaltuutettu puolestaan voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista omalta osaltaan, jos varsinainen valtuutettu on sairauden tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä.


Valtuutetun tehtävät


Valtuutetun tehtävänä on ennen kaikkea pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja toimia tämän edun mukaisesti.


Konkreettisesti valtuutetun tehtäviin kuuluu

 • hankkia lääkärinlausunto valtuuttajasta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista varten,

 • täyttää hakemus edunvalvontavaltakirjan vahvistamiseksi,

 • laatia omaisuusluettelo valtuutuksen vahvistamisen jälkeen,

 • pitää kirjaa (tilinpitovelvollisuus) valtuuttajan puolesta tekemistään toimista ja säilytettävä näistä kertyneet tositeet

 • selvittää valtuuttajan mielipide ennen tärkeään toimeen ryhtymistä, jos se on mahdollista,

 • pitää salassa valtuuttajan yksityiset asiat ja

 • pitää valtuuttajalle kuuluvat rahat erillään omista varoistaan.


Me Lawilassa teemme edunvalvontavaltakirjan yksilöllisesti juuri sinulle.


Ole yhteydessä ja varaa aika edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen. Näin vahvistat itsemääräämisoikeutesi toteutumisen.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page