top of page

Oikeusprosessi
 

Avustamme kuntia ja hyvinvointialueita erilaisissa oikeusprosesseissa. Oli sitten kyse hakemuksen oikaisuvaatimuspäätöksen valmistelusta, tuomioistuimelle tehtävästä hakemuksesta tai vastineen laatimisesta, me avustamme oikeusprosessissa ja osallistumme tarvittaessa kunnan tai hyvinvointialueen edustajana tuomioistuinkäsittelyyn.  

 

Lisäksi avustamme kuntia ja hyvinvointialueita laillisuusvalvojien kanteluiden selvitysten ja lausuntojen laadinnassa. 

 

 

Oikeudenkäynnit 

 

Viranomaisen hallintoasiassa tekemästä päätöksestä saa pääsääntöisesti aina valittaa. Päätöksen oheen on liitetty tieto siitä, miten ja kenelle siitä voi valittaa. Yleensä valituksen voi tehdä suoraan hallinto-oikeuteen. Joissakin asiaryhmissä ratkaisuun tyytymättömän on kuitenkin vaadittava ensin päätöksen oikaisemista siltä viranomaiselta, joka päätöksen on tehnyt. Näissä asioissa hallinto-oikeuteen voi valittaa vasta oikaisumenettelyssä tehdystä päätöksestä. Asian vireille tulon jälkeen hallinto-oikeus varaa vastapuolelle eli kunnalle tai hyvinvointialueelle tilaisuuden antaa selityksensä asiassa. Avustamme tämän selityksen antamisessa sekä asian käsittelyssä vireille tulon jälkeen. 

 

Avustamme mm. lastensuojelu-, vammais-, vanhus-, sosiaalihuolto- ja palvelussuhdeasioissa. Laadimme hakemuksia ja muita oikeudenkäyntikirjelmiä, kuten vastineita hallinto- ja käräjäoikeudelle. Avustamme oikeusprosessissa ja osallistumme tarvittaessa kunnan tai hyvinvointialueen edustajana tuomioistuinkäsittelyyn. 

Lisäksi avustamme kustannusriitoja koskevissa asioissa ja laadimme tarvittaessa hakemukset ja vastineet toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. 

 

 

Laillisuusvalvonta 

 

Laillisuusvalvonnalla tarkoitetaan sitä, että viranomaiset päätöksenteossaan ja kaikessa toiminnassaan noudattavat lakia ja hyvää hallintotapaa. Laillisuusvalvontaa harjoittavat sekä ylimmät laillisuudenvalvojat sekä hallintoelimet eli mm. kunnat itse. Laillisuusvalvojia ovat mm. eduskunnan oikeusasiamies, aluehallintovirastot ja tietosuojavaltuutettu.  

 

Usein kantelussa on väite siitä, että lainmukaista menettelyä ei ole noudatettu. Selvitämme tapahtumankulun ja avustamme vastineen laatimisessa ja laadimme tarvittaessa lausunnot laillisuusvalvojalle kantelun johdosta.  

Katsotaan yhdessä juuri sinun kuntasi tai hyvinvointialueesi tarvitsemat juridista asiantuntemusta vaativat tehtävät ja voimme tehdä sopivan tarjouksen palveluistamme. 

Autamme tapauskohtaisesti tai pidempiaikaisella sopimuksella. Palvelemme puhelimitse, sähköpostilla, turvasähköpostilla, toimistollamme Helsingin Pasilassa sekä etänä videoyhteydellä. Tarvittaessa liikumme myös valtakunnallisesti. Ota yhteyttä tästä. 

bottom of page